Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam - fiziskajai personai - informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu,  personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām. 

Datu pārzinis

AS “Latvijas Finieris”, reģistrācijas numurs 40003094173, juridiskā adrese Bauskas ielā 59, Rīga, LV-1004, turpmāk Latvijas Finieris. 

Privātuma politikas darbības sfēra

Šo Privātuma politiku Latvijas Finieris piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajās interneta vietnēs www.finieris.lv, www.finieris.comwww.izgatavopats.lv, www.abragciems.lv, www.iekarturupnica.lv, www.viobond.eu, www.betulin-lab.com, www.rigawood.com, www.rigawood.fiwww.finierklucis.lv nodoto personas datu apstrādi. Latvijas Finieris nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679 prasības. Latvijas Finieris apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Latvijas Finieris var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • Preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • Drošības un drošuma nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (leģitīma biznesa interese).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl Latvijas Finieris ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:

 • Jūsu personas dati var tikt nodoti apstrādei citam uzņēmumam koncerna "Latvijas Finieris" ietvaros;
 • Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
 • Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, Latvijas Finieris interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības. 

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības saņemt no Latvijas Finieris apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī  jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. 

Informācijas drošība

Latvijas Finieris īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. 

Spēkā stāšanās datums

Latvijas Finieris patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā Privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.finieris.lv  un www.finieris.com, aizstāj iepriekšējo Privātuma politikas versiju. 

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot Latvijas Finieris savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. 

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz  info@finieris.lv vai zvanīt uz tālruņa nr. +371 67065846, vai rakstīt uz AS “Latvijas Finieris”, Bauskas ielā 59, Rīga, LV-1004.